Co określa Dyrektywa Unijna nr 2002/91/WE?


Dyrektywa Unijna nr 2002/91/WE zwana Dyrektywą EPBD (skrót z „Energy Performance of Building Directive”). Dyrektywa ta nakazała Państwom Członkowskim wprowadzenie certyfikatów energetycznych dla budynków w celu niewykorzystanego potencjału oszczędzania energii w budynkach i zmniejszenia znacznych dysproporcji pod tym względem między krajami Wspólnoty oraz wywiązania się z zobowiązań Protokołu z Kyoto dotyczącego ograniczenia emisji CO2.

Celem dyrektywy jest poprawianie charakterystyki energetycznej budynków w krajach UE, uwzględniając lokalne warunki klimatyczne, wewnętrzne wymagania klimatyczne oraz opłacalność.


Zobacz również:
Co to jest świadectwo energetyczne?
Kto może wystawić świadectwo charakterystyki energetycznej?
Dla jakich budynków i lokali sporządza się świadectwa energetyczne?
Co to jest wskaźnik EP i EK?
Jakie korzyści daje posiadanie świadectwa?
Copyright © 2009 ENERGIS - Certyfikaty Energetyczne